Likvidace vánočních stromků

Občané mohou vánoční stromky postavit rozříznuté k popelnici, budou odvezeny při svozu komunálního odpadu nebo ve dnech pytlového svozu ponechat u pytlů s tříděným odpadem před domem, budou odvezeny pracovníky údržby do sběrného dvora.

 

Změna termínu svozu odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu z obce bude od 1.1.2022 probíhat ve středu v lichém kalendářním týdnu místo dosavadních pondělků. Termíny pytlového svozu zůstávají bez změny, tj. vždy v úterý před svozem popelnic.  

kuk

Rodina a děti

Rodina a děti

Co je sociálně-právní ochrana dětí?

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se takovou ochranou rozumí:

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  • ochrana jeho oprávněných zájmů a ochrana jeho jmění,
  • úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Kdo je orgánem sociálně-právní ochrany dětí?     

  •          krajské úřady,
  •          obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  •          obecní úřady,
  •          Ministerstvo práce a sociálních věcí,
  •          Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí,
  •          Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky.  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (orgán „SPOD“) Obecního úřadu Ostopovice vykonává činnosti stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu pro obecní úřady. Na tuto činnost navazuje Městský úřad Šlapanice, který je úřadem obce s rozšířenou působností.

Všechny orgány sociálně-právní ochrany dětí se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Podle výše citovaného zákona je každý oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou tyto povinnosti plnit.

Dítě má právo požádat i bez vědomí rodičů orgány sociálně-právní ochrany, školy, zdravotnická a další zařízení o pomocpři ochraně svého života a dalších svých práv. Požádané subjekty jsou povinny pomoc dítěti poskytnout. 

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat, a to i bez přítomnosti rodičů. Těmto názorům se věnuje náležitá pozornost.

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany. Ten je povinen v rozsahu své působnosti pomoc poskytnout.  

Rodičovská odpovědnost je soubor práv a povinností v péči o dítě. Zejména v péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Zahrnuje i ochranu dítěte, udržování osobního styku s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělávání. Rodičovskou odpovědností je i zastupování dítěte a spravování jeho jmění, rovněž i určení místa jeho bydliště.  Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a končí nabytím jeho plné svéprávnosti.  

Zaměstnanci orgánu sociálně právní ochrany jsou oprávněni navštívit dítě a rodinu v prostředí, ve kterém žijí, provádět šetření v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Přitom se prokazují písemným oprávněním vystaveným svým zaměstnavatelem.

Na koho konkrétně je možné se obrátit?  

OSPOD obecního úřadu Ostopovice: Po a St 8:00 - 17:00 h, Út, Čt, Pá  8:00 - 12:00

Jan Symon, starosta, tel.: 606 782 982, e-mail: starosta(zavináč)ostopovice.cz  

OSPOD Městského úřadu Šlapanice : zajišťuje agendu v provozní době úřadu a také mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti.

sociální odbor - vedoucí odboru: Mgr. Soňa Střechovská, tel.: 533 304 600, e-mail: strechovska(zavináč)slapanice.cz , Opuštěná č. 9/2, 656 70 Brno

sociální odbor - vedoucí oddělení péče o děti: Mgr. Radmila Šmédeková, tel.: 533 304 660, e-mail: smedekova(zavináč)slapanice.cz , Opuštěná č. 9/2, 656 70 Brno

sociální odbor - vedoucí oddělení sociální prevence (kuratela pro děti a mládež): Mgr. Dana Zedníková, tel.: 533 304 623, e-mail: zednikova(zavináč)slapanice.cz , Opuštěná č. 9/2,  656 70 Brno.

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, může podat každý, kdo se cítí poškozen na právech a právech chráněných zájmech svých či dítěte, a to učiněným opatřením nebo jednáním orgánu SPOD. Stížnost lze podat písemně i ústně. Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec úřadu. Vyřizování stížností se řídí platnými právními předpisy.