Myslivci

Myslivecké sdružení BOBRAVA Nebovidy - Ostopovice

obecně na úvod:

"Myslivostí se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti Českého národního kulturního dědictví."
(Zákon o myslivosti 449/2001)

Z historie víme, že až do roku 1932 byly honitby pronajímány přespolním zájemcům, kteří si je mohli zaplatit. V tomto roce byla poprvé umožněna myslivost místním občanům a tím byl vlastně dán základ pro vznik lidové myslivosti. V roce 1958 se slučují myslivecké organizace Nebovidy a Ostopovice a takto je to s některými změnami v mezidobí doposud.

Myslivci jsou organizováni v Mysliveckých sdruženích. Úkolem sdružení je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a podmínkám nájemní smlouvy. Při své činnosti sdružení spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami na úseku myslivosti, zemědělství, lesního hospodářství, ochrany přírody a na dalších úsecích. Sdružení se řídí zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy (stanovy MS).

MS BOBRAVA si pronajímá honitbu od honebního společenstva Bobrava Nebovidy - Ostopovice. Rozloha pronajaté plochy činí 583 ha. Počet členů MS je 22, z každé obce asi 50%. Držitel honitby je ze zákona povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře. Neoddělitelnou součástí je přikrmování zvěře, zejména v zimních měsících, v době, kdy zvěř strádá.

Výkonným orgánem sdružení je výbor, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Jménem sdružení jedná předseda.


V současné době je výbor MS BOBRAVA Nebovidy - Ostopovice v tomto složení:

předseda: Leoš Svoboda tel.: 721413044
mysl. hospodář: Pavel Polcar tel.: 724021193
jednatel: Pavel Jirků tel.: 777000510
fin.hospodář: Leopold Svoboda  
kult. prac. ref.: Jan Pluháček tel.: 723515785
kynologický ref.: Pavel Rejda  

Uživatel honitby je mimo jiné povinen pro každých započatých 500 ha ustanovit jednu mysliveckou stráž. Úkolem myslivecké stráže je plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti. Oprávnění mysl. stráže přesně vymezuje Zákon o myslivosti.
Za MS BOBRAVA Nebovidy-Ostopovice je to Pavel Polcar (tel.: 724021193) a Petr Miller (tel.: 777074592)

Z kulturní činnosti je nejvýznamnější událostí roku myslivecký karneval "U Tří bříz" v Ostopovicích, pořádaný pravidelně třetí sobotu v červenci. Další kulturní akcí je lednový ples v sokolovně v Ostopovicích. Mimo jiné se myslivci podílejí např. na dětském dni v červnu na chatě "U Tří bříz".

Tolik stručně z historie a současnosti MS BOBRAVA.