Sběrný dvůrSběrný dvůr se nachází na ulici Družstevní, za viaduktem.

Provozní doba:

  • duben - říjen

Pondělí 9:00 - 12:00

Středa 13:00 - 19:00

Sobota 8:00 - 11:00

  • listopad - březen

Středa 13:00 - 17:00

Sobota v sudém kalendářním týdnu 8:00 - 11:00

V případě potřeby dovozu odpadu mimo otevírací dobu kontaktujte obsluhu na tel. 775 539 230.
 

Upozornění: Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan

plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky a poplatek uhradil. 


Zodpovědná osoba:

Mgr. Jaroslav Šebánek

tel.: 775 539 230


Poskytované služby:

  • ukládka veškerého odpadu  - seznam viz níže
  • tisk QR kódů na označení pytlů
  • prodej pytlů na separovaný odpad
  • půjčování motorových zahradních štěpkovačů
  • štěpkování
  • odvoz kompostovatelného zahradního odpadu, po tel.dohodě 2 dny předem, tel. 775 539 230 - odvoz kompostovatelného odpadu lze objednat ve dnech: pondělí 9:00 - 12:00, středu 13:00 -15:00. Cena je 250,--Kč/odvoz, bez nakládky. 
soubor ke stažení: Ceník služeb spojených s údržbou obce a provozem sběrného dvora
202008111103_Cenik_sluzeb_SD_+_drevo.pdf

Půjčování malého motorového štěpkovače pro občany obce ZDARMA

  • štěpkování do průměru 5cm
  • zapůjčení oproti vratné kauci ve výši 2000,-Kč

 

soubor ke stažení: Smlouvy o výpůjčce - štěpkovač Eliet
201407210952_Smlouva_vypujcka_NOZ_Eliet.pdf

soubor ke stažení: Předávací protokol - štěpkovač Eliet
201407210953_PREDAVACI_PROTOKOL_Eliet.pdf

soubor ke stažení: Smlouva o výpůjčce - drtič Viking
201407210953_Smlouva_vypujcka_NOZ_Viking.pdf

soubor ke stažení: Předávací protokol - drtič Viking
201407210954_PREDAVACI_PROTOKOL_Viking.pdf

Seznam přijímaných odpadů:

15 01 01     Papírové a lepenkové obaly

15 01 02     Plastové obaly

15 01 07     Skleněné obaly

16 01 03     Pneumatiky

16 02 14     Vyřazená zařízení (např. sporáky, pračky, el. bojlery)

17 01 01     Beton

17 01 02     Cihly

17 01 07     Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené

                  pod číslem 17 01 06

17 04 05     Železo a ocel

17 04 07     Směsné kovy

17 05 04     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 01 01     Papír a lepenka

20 01 11     Textilní materiály

20 01 25     Jedlý olej a tuk

20 01 34     Baterie a akumulátory (např. baterie do ručních svítilen)

20 01 36     Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23

                  a 20 01 35

20 01 39     Plasty

20 01 40     Kovy

20 03 07     Objemný odpad

Seznam nebezpečných odpadů:

15 01 10     Obaly obsahující zbytky nebezpeč. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02     Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),

                  čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

20 01 13     Rozpouštědla

20 01 14     Kyseliny

20 01 15     Zásady

20 01 17     Fotochemikálie

20 01 19     Pesticidy

20 01 21     Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23     Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 26     Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27     Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29     Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 31     Nepoužitelná cytostatika

20 01 32     Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33     Baterie a akumulátory

20 01 35     Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné

Seznam bioodpadů:     

02 01 03     Odpad z rostlinných pletiv

20 01 38     Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 01     Biologicky rozložitelný odpad

20 03 02     Odpad z tržišť