UPOZORNĚNÍ OÚ OSTOPOVICE

V pondělí 27. 3. 2017 z technických důvodů bude po celý den obecní úřad uzavřen.

Děkujeme za pochopení

Pozvánka

kuk

Pytlový sběr odpadu

Pytlový sběr dům od domu

Pro zapojení do systému pytlového sběru potřebujete soubor samolepících etiket s čárovým kódem pro označení pytlů s vytříděným plastem a papírem. Etikety získáte na požádání od pracovníka sběrného dvoru. Touto etiketou označíte pytel o objemu minimálně 120 litrů s vytříděným plastem (žlutý pytel) nebo papírem (modrý pytel, papír je však možné ke svozu chystat také v balících). Takto označený pytel nebo balík nachystáte v den svozu před svým domem. Pracovníci obce pak pytle svezou na sběrný dvůr, zváží a zaevidují.

V každém domě je etiketa kvůli jednotné evidenci přidělena pouze jedné osobě. V bytových domech je etiketa vystavenu na jednu osobu v rámci bytové jednotky. Pokud však v rámci jedné bytové jednotky žijí osoby s jiným příjmením, prosíme o nahlášení této skutečnosti telefonicky nebo emailem na OÚ kvůli řádnému započtení dosažené slevy všem členům domácnosti. Stejně tak v případě, že etikety obdrží na své jméno více členů domácnosti, prosíme o nahlášení této skutečnosti a doporučujeme nadále používat etikety pouze jednoho člena domácnosti.

Nárok na slevu z poplatku za odpad každému poplatníkovi vzniká po odevzdání 6 kg plastu a 10 kg papíru v kalendářním roce. Po dosažení 12 kg plastu a 20 kg papírů získává nárok na slevu z poplatku další člen domácnosti atd.

Může se však stát, že v jednom domě hospodaří více domácností odděleně a proto se rozhodnete třídit a evidovat odděleně i odpad. V tomto případě se obraťte na pracovníky sběrného dvora, kde Vám budou vytištěny etikety pro další osobu v domě dle Vašeho přání. Obdobně postupujte i v případě, že budete chtít etikety vystavit na jiného člena domácnosti, případně že vám už všechny etikety dojdou a budete chtít vytisknout nové.

Jak postupovat při třídění odpadu do pytlů?

Papír - modré pytle a balíky

Co do modrého pytle či balíku patří:

 • noviny a časopisy
 • katalogy, telefonní seznamy
 • knihy bez vazby a desek z PVC
 • sešity, kancelářský papír
 • krabice, papírová lepenka
 • reklamní letáky
 • neznečištěné papírové sáčky
 • čistý obalový papír
 • bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku

Co do modrého pytle či balíku nepatří:

 • papír znečištěný potravinami
 • hygienicky závadný papír
 • (obvazy, vložky, papírové plenky)
 • voskovaný papír
 • pauzovací papír
 • asfaltový a dehtový papír
 • celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby)

Plasty - žluté pytle

Co do žlutého pytle patří:

 • plastové výrobky z následujících materiálů: PET, PP, PS, PE -LD, PE, HD
 • vymyté plastové obaly (přepravky)
 • nápojové kartony
 • plastové obaly od potravin (sušenek, těstovin, apod.)
 • plastové sáčky, pytle, nákupní tašky
 • vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin
 • pěnový polystyren
 • fólie
 • láhve a kanystry od nápojů, pochutin, kosmetických přípravků apod.

 Co do žlutého pytle nepatří:

 • obalové materiály vrstvené
 • výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny apod.)
 • pěnové materiály (molitan, pryž apod.) kromě pěnového polystyrenu
 • elektrické kabely
 • plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod.
 • plastové díly s kovovými částicemi
 • textilie z umělých vláken

 

TIP: Jak do jednoho pytle dostanete alespoň 3,5 kg plastu? Koukněte se na video na:

http://www.youtube.com/watch?v=yqmrzK80v2A


Jak poznáme o jaký druh odpadu se jedná?

 


 

Jak označit balík nebo pytel s odpady?

Štítek s čárovým kódem nalepte na dobře viditelné místo balíku nebo pytle. U pytlů doporučujeme nalepit samolepku pod úvazek pytle a zbytek úvazku přehrnout tak, aby ke štítku neměla přístup voda a štítek zůstal čitelný. Případně štítek přelepit průhlednou lepicí páskou.

Papír je možné odevzdávat také v balících, není třeba používat pytle. V tomto případě je však třeba, aby celková hmotnost balíku byla minimálně 5 kg. Takto připravený balík papíru nebo krabici opět označte etiketou s čárovým kódem.

POZOR, etikety pro papír a plast se liší - pro správnou evidenci je třeba použít odpovídající etiketu!

 

Kde získáte vhodné pytle?

Na plast:

Žluté pytle na plast můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 3,-Kč/kus. Můžete však používat i pytle vlastní o minimálním objemu 120 l.

Na papír:

Modré pytle na papír můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 3,-Kč/kus. Papír však můžete odevzdávat i v balících o váze kolem 5 kg či více.

Na zahradní odpad:

Zelené pytle na zbytkový zahradní odpad můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 8,-Kč/kus. Svoz zbytkového zahradní odpadu je však pouze doplňkovou službou v rámci pytlového sběru odpadu a kompostovatelný odpad by měl být primárně ukládán do domácích kompostérů.

 

Proč používáme adresné označení producenta odpadů? 

Identifikace pomocí čárového kódu na balíku papíru nebo pytli s plasty a nápojovými kartóny nám umožňuje zpětně kontrolovat kvalitu třídění producenta. Sledujeme kdo a jak se do systému zapojil. To umožní každému uživateli získat odměnu za třídění. Její výše závisí na množství odevzdaného odpadu.  Pracovníci obce při svozu kontrolují, zda připravené balíky a pytle splňují minimální hodnoty (velikost) a zda jsou dodržovány zásady čistoty při třídění.

 • Pokud zjistí, že je vše v pořádku, pytle nebo balíky odvezou.
 • Pokud zjistí nějaký nedostatek u balíků nebo pytlů označených čárovým kódem, označí tyto balíky nebo pytle samolepkou a ponechají je na místě. Tím ten, kdo odpady odevzdal, získá informaci, že to nebylo v pořádku a může vše napravit a odevzdat při dalším svozu. 
 • Pokud zjistí, že balíky nebo pytle nejsou označeny čárovým kódem, budou odvezeny. Má se za to, že ten kdo tak učinil, ví, že za takto odevzdaný odpad nebude zaevidován a nezíská odměnu.

 

Termíny svozů

Pytlový svoz dům od domu probíhá 1 krát za 14 dní, vždy v úterý ve stejném týdnu, kdy se sváží popelnice, tj. v liché týdny.

Nárok na slevu z poplatku za odpady za zapojení do projektu pytlového sběru a domácího kompostování

Každý poplatník, který se do systému pytlového sběru aktivně zapojí, získává nárok na úlevu od poplatků za odpad a to 100 Kč při odevzdání min 6 kg plastů a 10 kg papíru na poplatníka za rok. Dalších 50 Kč slevu získá poplatník za zapojení do systému domácího kompostování. Zapojením do systému domácího kompostování se rozumí buď uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru  (stačí jeden člen domácnosti), nebo trvalé bydliště v bytovém domě zapojeném do systému komunitního kompostování. Pokud se na poplatníka nevztahuje žádná z těchto variant, musí pro uznání slevy doložit čestného prohlášení o zapojení domácnosti do systému domácího kompostování (stačí jedna osoba v domácnosti) a to nejpozději v termínu splatnosti poplatku, tj. do konce května kalendářního roku. Vzor čestného prohlášení je k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení zde:

 

soubor ke stažení: Čestné prohlášení o zapojení do systému domácího kompostování
201401231539_Cestne_prohlaseni.doc