Pytlový sběr odpadu

 

Pytlový sběr dům od domu

Pro zapojení do systému pytlového sběru potřebujete soubor samolepících etiket s QR kódem pro označení pytlů s vytříděným plastem a papírem. Etikety získáte na požádání od pracovníka sběrného dvoru. Touto etiketou označíte pytel o objemu minimálně 120 litrů s vytříděným plastem (žlutý pytel) nebo papírem (modrý pytel, papír je však možné ke svozu chystat také v balících). Takto označený pytel nebo balík nachystáte v den svozu před svým domem. Pracovníci obce pak pytle svezou na sběrný dvůr, zváží a zaevidují.

V každém domě je etiketa kvůli jednotné evidenci přidělena na celou domácnost. V bytových domech je etiketa vystavena na domácnost v rámci bytové jednotky. Pokud však v rámci jedné bytové jednotky žijí osoby s jiným příjmením, prosíme o nahlášení této skutečnosti telefonicky nebo emailem na OÚ kvůli řádnému započtení dosažené slevy všem členům domácnosti. Stejně tak v případě, že etikety obdrží na své jméno více členů domácnosti, prosíme o nahlášení této skutečnosti.

Nárok na slevu z poplatku za odpad každému poplatníkovi vzniká po odevzdání 6 kg plastu a 10 kg papíru v kalendářním roce. Po dosažení 12 kg plastu a 20 kg papírů získává nárok na slevu z poplatku další člen domácnosti atd.

Může se však stát, že v jednom domě hospodaří více domácností odděleně a proto se rozhodnete třídit a evidovat odděleně i odpad. V tomto případě se obraťte na pracovníky sběrného dvora, kde Vám budou vytištěny etikety pro další domácnost v domě dle Vašeho přání. Obdobně postupujte i v případě, že budete chtít etikety vystavit na jinou domácnost, případně že vám už všechny etikety dojdou a budete chtít vytisknout nové.

Jak postupovat při třídění odpadu do pytlů?

Papír - modré pytle a balíky

Co do modrého pytle či balíku patří:

 • noviny a časopisy
 • katalogy, telefonní seznamy
 • knihy bez vazby a desek z PVC
 • sešity, kancelářský papír
 • krabice, papírová lepenka
 • reklamní letáky
 • neznečištěné papírové sáčky
 • čistý obalový papír
 • bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku

Co do modrého pytle či balíku nepatří:

 • papír znečištěný potravinami
 • hygienicky závadný papír
 • (obvazy, vložky, papírové plenky)
 • voskovaný papír
 • pauzovací papír
 • asfaltový a dehtový papír
 • celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby)

Plasty - žluté pytle

Co do žlutého pytle patří:

 • plastové výrobky z následujících materiálů: PET, PP, PS, PE -LD, PE, HD
 • vymyté plastové obaly (přepravky)
 • nápojové kartony
 • plastové obaly od potravin (sušenek, těstovin, apod.)
 • plastové sáčky, pytle, nákupní tašky
 • vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin
 • pěnový polystyren
 • fólie
 • láhve a kanystry od nápojů, pochutin, kosmetických přípravků apod.

 Co do žlutého pytle nepatří:

 • obalové materiály vrstvené
 • výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny apod.)
 • pěnové materiály (molitan, pryž apod.) kromě pěnového polystyrenu
 • elektrické kabely
 • plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod.
 • plastové díly s kovovými částicemi
 • textilie z umělých vláken

 

TIP: Jak do jednoho pytle dostanete alespoň 3,5 kg plastu? Koukněte se na video na:

http://www.youtube.com/watch?v=yqmrzK80v2A


Jak poznáme o jaký druh odpadu se jedná?

 


 

Jak označit balík nebo pytel s odpady?

Štítek s QR kódem nalepte na dobře viditelné místo balíku nebo pytle. U pytlů doporučujeme nalepit samolepku pod úvazek pytle a zbytek úvazku přehrnout tak, aby ke štítku neměla přístup voda a štítek zůstal čitelný. Nepřelepujte štítky lepicí páskou.

Papír je možné odevzdávat také v balících, není třeba používat pytle. V tomto případě je však třeba, aby celková hmotnost balíku byla minimálně 5 kg. Takto připravený balík papíru nebo krabici opět označte etiketou s QR kódem.

POZOR, etikety pro papír a plast se liší - pro správnou evidenci je třeba použít odpovídající etiketu!

 

Kde získáte vhodné pytle?

Na plast:

Žluté pytle na plast můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 3,-Kč/kus. Můžete však používat i pytle vlastní o minimálním objemu 120 l.

Na papír:

Modré pytle na papír můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 3,-Kč/kus. Papír však můžete odevzdávat i v balících o váze kolem 5 kg či více.

Na zahradní odpad:

Zelené pytle na zbytkový zahradní odpad můžete zakoupit ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadu. Cena pytle je 8,-Kč/kus. Svoz zbytkového zahradní odpadu je však pouze doplňkovou službou v rámci pytlového sběru odpadu a kompostovatelný odpad by měl být primárně ukládán do domácích kompostérů.

 

Proč používáme adresné označení producenta odpadů? 

Identifikace pomocí QR kódu na balíku papíru nebo pytli s plasty a nápojovými kartóny nám umožňuje zpětně kontrolovat kvalitu třídění producenta. Sledujeme kdo a jak se do systému zapojil. To umožní každému uživateli získat odměnu za třídění. Její výše závisí na množství odevzdaného odpadu.  Pracovníci obce při svozu kontrolují, zda připravené balíky a pytle splňují minimální hodnoty (velikost) a zda jsou dodržovány zásady čistoty při třídění.

 • Pokud zjistí, že je vše v pořádku, pytle nebo balíky odvezou.
 • Pokud zjistí nějaký nedostatek u balíků nebo pytlů označených QR kódem, označí tyto balíky nebo pytle samolepkou a ponechají je na místě. Tím ten, kdo odpady odevzdal, získá informaci, že to nebylo v pořádku a může vše napravit a odevzdat při dalším svozu. 
 • Pokud zjistí, že balíky nebo pytle nejsou označeny QR kódem, budou odvezeny. Má se za to, že ten kdo tak učinil, ví, že za takto odevzdaný odpad nebude zaevidován a nezíská odměnu.

 

Termíny svozů

Pytlový svoz dům od domu probíhá 1 krát za 14 dní, vždy v úterý ve stejném týdnu, kdy se sváží popelnice, tj. v liché týdny.

Nárok na slevu z poplatku za odpady za zapojení do projektu pytlového sběru a domácího kompostování

Každý poplatník, který se do systému pytlového sběru aktivně zapojí, získává nárok na úlevu od poplatků za odpad a to 100 Kč při odevzdání min 6 kg plastů a 10 kg papíru na poplatníka za rok. Dalších 50 Kč slevu získá poplatník za zapojení do systému domácího kompostování. Zapojením do systému domácího kompostování se rozumí buď uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru  (stačí jeden člen domácnosti), nebo trvalé bydliště v bytovém domě zapojeném do systému komunitního kompostování. Pokud se na poplatníka nevztahuje žádná z těchto variant, musí pro uznání slevy doložit čestného prohlášení o zapojení domácnosti do systému domácího kompostování (stačí jedna osoba v domácnosti) a to nejpozději v termínu splatnosti poplatku, tj. do konce května kalendářního roku. Vzor čestného prohlášení je k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení zde:

 

soubor ke stažení: Čestné prohlášení o zapojení do systému domácího kompostování
201401231539_Cestne_prohlaseni.doc